Sel

dinearje


Út iten, lunche of buorrelje yn in priveesetting kin by ús yn in sel. Wy hawwe twa sellen foar sel-dinearje sadast alle privacy hast om rêstich te oerlizzen of romantysk te dinearjen. Der kinne maksimaal 10 persoanen yn ien sel, mar it is ek geskikt foar lytsere selskippen. Nim kontakt op foar de mooglikheden en lis daliks in datum fêst om dit bysûndere aventoer mei te meitsjen.