Inmate-

tafel


Lekker út iten, mar efkes net ien yn ‘e buert dy’t mei wol? Of fynst it gewoan leuk om oan te skowen by minsken dysto net kinst? Dêr ha we de inmate-tafel foar! Witte oft der noch plak is? Nim kontakt mei ús op!