Iepeningstiden

Sân dagen yn ‘e wike wolkom


Fan ôf 11:00 oere en moandei fan ôf 17:00 oere. 

Fan ôf 1 Jannewaris moandei sletten en fan tiisdei oant snein fan ôf 11:00 oere.

  • 1 november
  • 9 november
  • 13 december
  • 18 december
  • 20 december